Zapewniamy dyskretną przesyłkę
0
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności

 

Sklep internetowy www.simplyjoy.pl szanując prawo do prywatności Klientów Sklepu internetowego, przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Klientach Sklepu internetowego.

 

§1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest firma Plug & Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-329-08-03, REGON 061741430 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5000pln który określa zasady i warunki świadczenia przez simplyjoy.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: kontakt@simplyjoy.pl i numer telefonu: 608 859 212

 

§2. Baza Danych Sklepu internetowego

1. Baza Danych Sklepu internetowego zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Produktów, które są oferowane w Sklepie internetowym. W bazie Sklepu internetowego przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu internetowego (imię, nazwisko, adres , adres email oraz numer telefonu) służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 

§3. Rejestracja konta

1. Do rejestracji konta konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, a także hasła.


2. Sklep internetowy umożliwia również rejestrację poprzez posiadane konta na Facebooku czy Gmail (dostarczany przez Google). W przypadku skorzystania z tej opcji rejestracji, Plug&Play sp. z o.o. otrzyma od tych dostawców informację o imieniu i nazwisku, a także adresie e-mail logującego się. Na tej podstawie przypisane zostanie automatycznie hasło dostępu, za pomocą którego można alternatywnie logować się do serwisu.


3. W przypadku korzystania z opcji rejestracji/logowania za pomocą Facebooka czy Gmaila (dostarczany przez Google) to Plug&Play sp. z o.o. nie będzie w stanie kontrolować sposobu w jaki będzie się odbywało przetwarzanie danych osobowych przez wymienionych dostawców.


4. Skorzystanie z opcji rejestracji/logowania za pomocą Facebooka czy Gmaila będzie jednocześnie rozumiane jako zgoda na ewentualny transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych).


5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu internetowego

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Plug & Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-329-08-03, REGON 061741430 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5000pln który określa zasady i warunki świadczenia przez simplyjoy.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, adres poczty elektronicznej: kontakt@simplyjoy.pl i numer telefonu: 608 859 212 , która jest właścicielem Sklepu internetowego.


2. Powierzone Sklepowi internetowemu dane osobowe Klientów traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo, a zakres ich przetwarzania obejmuje wyłącznie działania niezbędne do obsługi i realizacji zamówienia, płatności, utrzymania relacji z Klientem oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.


3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie internetowym.


4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: 

a) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

b) firmie Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy w ramach punktów sprzedaży;

c) firmie DPD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi kurierskie.

 

5.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BLIK, szybkie przelewy, przelewy online, odroczone płatności (PayPo, Twisto), jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez bank ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie
130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75;
o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie poczty
elektronicznej: info@ingbank.pl; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą
w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1


6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-327 przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.


7.W przypadku skierowania żądania Plug&Play sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


8. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Sklepie internetowym, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

a) umowa lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


9. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie internetowym będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą;

b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

d) zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


10. Każdy Klient ma prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).


11. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą maila kontakt@simplyjoy.pl


12. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


13. Powierzone Sklepowi internetowemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) -rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

14. Powierzane Sklepowi internetowemu dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

§5. Lista newsletter
Sklep prowadzi listę newsletter. Rejestracja w Sklepie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym wysyłanych przez Plug&Play sp. z o.o.

Czy masz ukończone 18 lat?

Nie