Zapewniamy dyskretną przesyłkę
0
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.simplyjoy.pl


Sklep Internetowy www.simlyjoy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego:

d) warunki reklamacji zakupionego Produktu oraz możliwości odstąpienia od umowy


2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.simplyjoy.pl prowadzony jest przez:

Plug & Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-329-08-03, REGON 061741430 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5000pln który określa zasady i warunki świadczenia przez simplyjoy.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


3. Kontakt ze sprzedawcą:

Adres pocztowy: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 608 859 212

email: kontakt@simplyjoy.pl


4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.


5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


6. Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.22¹k.c.)

Newsletter – Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.simplyjoy.pl, za pośrednictwem którego, Klient może składać Zamówienia. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma Plug&Play sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin; REGON: 061741430; NIP: 712-329-08-03

Sprzedawca – Piotr Pliszczyński i Bartek Chrapek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Plug & Play sp. z o.o. wpisana do KRS pod numerem 0000526116, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin; NIP 712-329-08-03, REGON 061741430, adres poczty elektronicznej: kontakt@simplyjoy.pl i numer telefonu: …...........................

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów

 

§ 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a) Formularz zamówienia

b) Newsletter.


2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

a) wypełnieniu Formularza zamówienia

b) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „Potwierdzam zakup”

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).


3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


4. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta


5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce Newsletter widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.


6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@simplyjoy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.


7.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a) urządzenie z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.


8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


2. Ceny towarów widoczne w Sklepie internetowym są cenami całkowitymi (ceny brutto) wyrażonymi w złotych polskich.


3. W przypadku objęcia Produktu promocją, obok ceny promocyjnej na stronie Sklepu internetowego prezentowana jest także informacja o najniższej cenie tego Produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.


4. Jeśli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie znajduje się informacja o najniższej cenie obowiązującej w okresie od dnia zamieszczenia Produktu w ofercie do dnia wprowadzenia promocji.


5. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym


6. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany także o kosztach dostawy.


7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji - z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem.

 

§ 4. Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A., numer konta: 48 1050 1953 1000 0090 3218 5929

b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BLIK, szybkie przelewy, przelewy online, odroczone płatności (PayPo, Twisto) – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Formy płatności

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Formy płatności


2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności po 7 dniach zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 5. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.


2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce Dostawa produktów oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.


3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

a) przesyłka kurierska DPD (Polska i UE)

b) paczkomaty InPost (Polska)

c) Orlen Paczka (Polska)


4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 Dni robocze od dnia otrzymania płatności za zamówienie.

 

§ 6. Reklamacja produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.


3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: Plug & Play sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie Sklepu internetowego;

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres: Plug & Play sp. z o.o. ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.


7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej, interaktywnej i wielojęzycznej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks, która służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@simplyjoy.pl

lub pisemnie na adres: Plug & Play sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin


3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje:

a) Konsumentowi

b) Osobie fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany i nie został zniszczony bądź uszkodzony.


6. Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia.


7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego, chyba że klient wskaże inny sposób.


8. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).


9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Plug & Play sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin


10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


11. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Plug & Play sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin


12. Zwracany Produkt Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki nadawane do sklepu za pobraniem, nie będą odbierane.


13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§ 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.


5. Odpowiedzialność /Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy sprzedaży lub niezwiązanych z Umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.


6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.


2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

a) umowa lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie internetowym.


4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą;

b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

d) zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).


6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą maila kontakt@simplyjoy.pl


7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu internetowego, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu internetowego, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego ich właściciela.


3. Znajdujące się w Sklepie internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


4. Zmiana Regulaminu:

a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. „W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

Czy masz ukończone 18 lat?

Nie